LEZ-wetgeving

Mogen we stellen dat België een moeilijke structuur kent. We hebben een federaal niveau en een gewestelijk niveau. Door de staatshervormingen van het verleden is de bevoegdheid omtrent mobiliteit en leefmilieu grotendeels doorgeschoven naar het gewestelijk niveau, in ons geval de Vlaamse Regering. Op dit moment zijn Zuhal Demir (N-VA) en Lydia Peeters (Open VLD) respectievelijk Vlaams Minister van Omgeving en Mobiliteit.

Bij Decreet van 27 november 2015 werd de lage-emissiezone ingevoegd. Volledig decreet te lezen via: http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2015112709&table_name=wet

Om dit decreet in te voeren was er een Besluit van de Vlaamse Regering dd 26 februari 2016, te lezen via https://www.wegcode.be/wetteksten/secties/decreten/bvr-260216
Dit besluit werd gewijzigd door het Besluit van de Vlaamse Regering dd 31 maart 2017, te lezen via https://emis.vito.be/nl/actuele_wetgeving/31-maart-2017-besluit-van-de-vlaamse-regering-houdende-wijziging-van-artikel-2-van
Op die manier werd het steden en gemeenten mogelijk gemaakt om LEZ-zones in te voeren.

De LEZ Antwerpen werd ingevoerd vanaf 1/1/2017 door de Gemeenteraad van 27 juni 2016. De afbakening, tarieven en sancties staan in het proces verbaal van de zitting. Deze kunt u integraal nalezen via https://ebesluit.antwerpen.be/publication/19.0614.5802.0360/inline;jsessionid=A1F8B9307454C89CDD87C9AD6A1504FE

De LEZ Gent volgde vanaf 1/1/2020 (goedkeuring door de Gemeenteraad dd 23 april 2019). De reglementen kun je volledig nalezen via https://stad.gent/nl/reglementen/reglement-voor-een-lage-emissiezone-lez-gent

De eerste LEZ in België werd ingevoerd in Brussel. Deze wetgeving verloopt los van het bovenstaande, daar Brussel een ander gewest vormt in België en dus niet onder Vlaams Decreet van 27 november 2015 valt. De LEZ Brussel werd ingevoerd door de ordonnantie van 7 december 2017, raadpleegbaar via
https://emis.vito.be/nl/actuele_wetgeving/7-december-2017-ordonnantie-tot-wijziging-van-de-ordonnantie-van-2-mei-2013

Bij Besluit van 25 januari 2018 werd de LEZ Brussel uiteindelijk ingevoerd vanaf 1 januari 2018, te lezen via https://emis.vito.be/nl/actuele_wetgeving/25-januari-2018-besluit-van-de-brusselse-hoofdstedelijke-regering-betreffende-het

Om de Lage Emissiezones aan te duiden waren nieuwe verkeersborden van doen. Deze werden via KB van 21 juli 2014 (signalisatie) en MB van 21 juli 2014 (minimumafmetingen plaatsingsvoorwaarden). De borden kregen respectievelijk de naam F117 en F118.

Heb je concrete praktische vragen omtrent een specifieke LEZ-zone, ga dan zeker kijken op de desbetreffende website:
LEZ Brussel --> gratis toegang met O-plaat > 30 jaar

https://lez.brussels/mytax/nl/

LEZ Antwerpen --> dagpassen tot 40 jaar + 'abonnementen' vanaf 40 jaar

https://lez.antwerpen.be/?taal=NL

LEZ Gent --> dagpassen vanaf 30 jaar (gevolg Raad van State)

https://stad.gent/nl/mobiliteit-openbare-werken/lage-emissiezone